Privacy

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onderstaande doeleinden. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand.

Wervingsdoeleinden

* Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
1) Wervingsdoeleinden
(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je één van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op de werkenbij-website van het CAK, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Rechtsgrondslag

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door jouw gegevens aan het CAK te verstrekken stemt je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

Persoonsgegevens

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, eventuele foto’s, informatie in het kader van de werving (zoals jouw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met het CAK over sollicitaties (waaronder referenties). Persoonsgegevens zoals geboortedatum en geslacht gebruiken we ter herkenning, bijvoorbeeld zodat meerdere sollicitaties onder 1 persoon terug te vinden zijn in ons wervingssysteem.

Bewaartermijn

(d) Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard om het wervingsproces af te ronden en voor andere interessante vacatures die wij redelijkerwijs verwachten voor je te hebben in de nabije toekomst. Voor het (langer) bewaren van jouw gegevens vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming.

In het geval van externe inhuur (bijvoorbeeld detachering of uitzenden) worden de gegevens die door jouw leverancier zijn aangedragen bewaard (i) zo lang het CAK wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van het CAK te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Arbeidsovereenkomst

2) Om een arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst (in het geval van externe inhuur) met jou of jouw detacheerder/uitzender aan te gaan.
(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer wij je een dienstverband bij het CAK aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. Wij nemen jouw persoonsgegevens tevens op in ons personeelsadministratiesysteem.

Als je via een externe partij of als ZZP-er bij het CAK ingehuurd wordt, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een inhuurovereenkomst met je aan te gaan.

Jouw rechten

Jouw rechten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens:

Voor sollicitaties en als werkgever moeten we jouw persoonsgegevens gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben wel op jou betrekking. Daarom heb je het recht om jouw persoonsgegevens:
– in te zien
– te corrigeren als ze niet juist zijn
– jouw gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.

Je kunt jouw verzoek mailen naar hrsupport@hetcak.nl.  Je ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.
Als je eenmaal werkzaam bent bij het CAK kan je contact opnemen met de HR Support medewerkers.