Onze kerntaken

Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geven we klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Het doel is dat iedere klant zelfstandig de juiste keuzes kan maken.

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij de volgende wettelijke taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (o.a. Schengenverklaringen).

Extra taken vanaf 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 heeftt het CAK een vijftal taken overgenomen van Zorginstituut Nederland. Het gaat om regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).